โครงการ “บัณฑิตอาสา..พัฒนาชุมชน”

โครงการ “บัณฑิตอาสา..พัฒนาชุมชน”

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ความรู้ที่มีไปใช้เชิงบรูณาการจริงแก่ชุมชน
3.2 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมที่ดีงาม
3.3 เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาประชาชนในชุมชนทาแม่ลอบ

webmaster

ใส่ความเห็น