“บายศรีสู่ขวัญ ขันโตกม่วนใจ๋” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

“บายศรีสู่ขวัญ ขันโตกม่วนใจ๋” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความประทับใจต่อตัวนักศึกษาบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการ
  2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนาอันดีงามของทางล้านนา ให้เป็นที่รู้จักสู่ระดับสากล
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหาร ในแต่ละชนชาติ
  4. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างนักศึกษาชาวไทย และชาวต่างชาติ

webmaster

ใส่ความเห็น