บัณฑิตวิทยาลัยชวนวิ่ง CMU GRAD “Running is Easy” for Competition ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

บัณฑิตวิทยาลัยชวนวิ่ง CMU GRAD “Running is Easy” for Competition ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ได้ออกกำลังกาย
  2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาผ่านการออกกำลังกาย
  3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพ

webmaster

ใส่ความเห็น