International Graduate Students Spirit Night Day 2019

International Graduate Students Spirit Night Day 2019

สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม International Graduate Students Spirit Night Day 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างแต่ละชมรมผ่านกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านของไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การแสดง และอาหารประจำชาติ ตระหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช.

 

 

 

 

 

 

webmaster

ใส่ความเห็น