ยกเลิกการจัดโครงการฯ

ยกเลิกการจัดโครงการฯ

ด้วยสถานการณ์การปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย และกำลังมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน การเฝ้าระวัง การระบาดของโรคดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบยกเลิกจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่

1.1 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้านพัฒนาบุคลิกภาพ

1.2 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 365 สำหรับการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการนำเสนอ

1.3 โครงการอบรมเสริมทักษะการเขียนหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

  1. โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2563

webmaster

ใส่ความเห็น