อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและวิจัย: Make it easy for our research

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและวิจัย: Make it easy for our research
📣เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและวิจัย: Make it easy for our research วิทยากรโดย บรรณารักษ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วัน เวลาในการจัดอบรม: วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 (บรรยายภาษาไทย)
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
เวลา 09.00-16.00 น.
– เนื้อหาการอบรม
1. การสืบค้นข้อมูลหนังสือในห้องสมุดจาก CMUL OPAC และการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. การใช้งานโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote
3. การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการวิจัย
– ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 รับสมัครจำนวน 50 ท่าน/วันอบรม
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/2Mkdl หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์
– รูปแบบการอบรม: ออนไลน์ผ่าน Zoom
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 พร้อมลิ้งค์สำหรับเข้าร่วมกลุ่มการอบรม (Line Open chat)
หมายเหตุ 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมหรือเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ทางสโมสรนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ปล.ใช้ CMU account ในการลงทะเบียนนะคะ 😊
📣We are pleased to invite graduated students for participating the information training program for research: Make it easy for our research, which train by librarian team of Chiang Mai university
– Training Schedule:
16 January 2021 in Thai language (50 persons/class)
17 January 2021 in English language (50 persons/class)
– Training time: 9.00 a.m. – 4.00 p.m.):
– Training Content:
1. Searching library books from CMUL OPAC and electronic databases
2. EndNote program for publishing and managing bibliographies
3. Selection of journals for national and international publication. And recommend tools to support research.
– Registration: now – 12 January 2021 via https://cmu.to/2Mkdl or scanning the QR code provided below.
– Online class via Zoom application
– Announcement list of participants: 14 Jan 2021 with Line open chat link for join the training
Note: If the number of interested students is lower than the expectation, the training program may be cancelled that we will inform you in the next step
– Registration: now – 12 January 2021 via https://cmu.to/2Mkdl or scanning the QR code provided below. You can register by CMU account (@cmu.ac.th) 😊

webmaster

ใส่ความเห็น