โครงการอบรมการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Mplus)

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Mplus)
เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Mplus สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรพจน์ ดำรงพานิช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วัน เวลาในการจัดอบรม: วันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (บรรยายภาษาไทย) เวลา 09.00-16.30 น.
– รูปแบบการอบรม: ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
– เนื้อหาการอบรมและฝึกปฏิบัติ
🔹มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์​​​
🔹แนะนำโปรแกรม Mplus
🔹การเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์และการเขียนคำสั่งโปรแกรม Mplus
🔹การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
🔹 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA)
🔹 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)
– ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/tWW6l หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

webmaster

ใส่ความเห็น