โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
🎉 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมการโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ ชัยบุญศรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วัน เวลาในการจัดอบรม: วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-14.30 น. (บรรยายภาษาไทย)
​​ วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15.00-16.30 น. (บรรยายภาษาอังกฤษ) – รูปแบบการอบรม: Zoom Meeting
– ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/WPApply

หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)

– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564
– กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิจิตรศิลป์, คณะสังคมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, สถาบันนโยบายสาธารณะ
Graduate student union of Chiang Mai University would like to invite all graduate students for joining the Writing & Publishing Techniques Training program for Humanities and Social Science.
– By Associate Professor Dr. Chukiat Chaiboonsri, Faculty of Economics, Chiang Mai University.
– Training Schedule: Sat, 17 April, 2021 in Thai language (01.00 p.m. – 02.30 p.m.)
​Sat, 17 April, 2021 in English language (03.00 p.m. – 04.30 p.m.)
– Type of training: Zoom Meeting
– Registration: Now – 14 April, 2021 via https://cmu.to/WPApply

or scanning the QR code provided by using CMU account (@cmu.ac.th)

– Announcement: Name of participants will be announced on 15 April, 2021.
– Humanities and Social Science: Faculty of Humanities, Faculty of Education, Faculty of Fine Arts, Faculty of Social Sciences, Faculty of Business Administration, Faculty of Economics, Faculty of Mass Communication, Faculty of Political Science and Public Administration, Faculty of Law, Chiang Mai University School of Public Policy.

webmaster

ใส่ความเห็น