โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

📣 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการเขียนบทความวิจัย)
– วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินี เขื่อนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วัน เวลาในการจัดอบรม: วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-14.00 น. (บรรยายภาษาไทย)
​​ วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-14.00 น. (บรรยายภาษาอังกฤษ)
– รูปแบบการอบรม: Zoom Meeting
– ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/GARegist
หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

Graduate student union of Chiang Mai University would like to invite all graduate students for joining the Writing & Publishing Techniques Training program (Grammar & Academic Writing)
– By Assistant Professor Dr. Sasinee Kheoankaew, Faculty of Humanities, Chiang Mai University.
– Training Schedule: Sat, 1 May, 2021 in Thai language (09.00 a.m. – 02.00 p.m.)
​ Sun, 2 May, 2021 in English language (09.00 a.m. – 02.00 p.m.)
– Type of training: Zoom Meeting
– Registration: Now – 27 April, 2021 via https://cmu.to/GARegist or scanning the QR code provided by using CMU account (@cmu.ac.th)
– Announcement: Name of participants will be announced on 28 April, 2021.

webmaster

ใส่ความเห็น