โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📣 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมการโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วสุ ปฐมอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วัน เวลาในการจัดอบรม: วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00-11.30 น. (บรรยายภาษาไทย)
​​ วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-14.30 น. (บรรยายภาษาอังกฤษ)
– รูปแบบการอบรม: Zoom Meeting
– ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/WPSTApply หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
– กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี, วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล, วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล, สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์, และบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate student union of Chiang Mai University would like to invite all graduate students for joining the Writing & Publishing Techniques Training program for Sciences and technology.
– By Associate Professor Dr. Wasu Pathom-aree, Faculty of Science, Chiang Mai University.
– Training Schedule: Sat, 8 May, 2021 in Thai language (10.00 a.m. – 11.30 a.m.)
​ Sat, 8 May, 2021 in English language (01.00 p.m. – 02.30 p.m.)
– Type of training: Zoom Meeting
– Registration: Now – 5 May, 2021 via https://cmu.to/WPSTApply or scanning the QR code provided by using CMU account (@cmu.ac.th)
– Announcement: Name of participants will be announced on 6 May, 2021.
– Sciences and Technology: Faculty of Science, Faculty of Engineering, Faculty of Agriculture, Faculty of Agro-Industry, Faculty of Architecture, College of Art, Media and Technology, International College of Digital Innovation, College of Marine Studies and Management, Biomedical Engineering Institute, and Graduate School

webmaster

ใส่ความเห็น