โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

📣 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมการโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วัน เวลาในการจัดอบรม: วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-10.00 น. (บรรยายภาษาไทย)
​​ วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30-11.30 น. (บรรยายภาษาอังกฤษ)
– รูปแบบการอบรม: Zoom Meeting
– ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/WPHSApply หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
– กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, และบัณฑิตวิทยาลัย

Graduate student union of Chiang Mai University would like to invite all graduate students for joining the Writing & Publishing Techniques Training program for Health Sciences
– By Associate Professor Dr. Pradya Sombbon, Faculty of Medicine, Chiang Mai University.
– Training Schedule: Sun, 16 May, 2021 in Thai language (09.00 a.m. – 10.00 a.m.)
​ Sun, 16 May, 2021 in English language (10.30 a.m. – 11.30 a.m.)
– Type of training: Zoom Meeting
– Registration: Now – 12 May, 2021 via https://cmu.to/WPHSApply or scanning the QR code provided by using CMU account (@cmu.ac.th)
– Announcement: Name of participants will be announced on 13 May, 2021.
– Health Sciences: Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Associated Medical Science, Faculty of Nursing, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Public Health, and Graduate School.

webmaster

ใส่ความเห็น