คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

๑. รองอธิการบดี    (ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ที่ปรึกษา
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มล.ญาศินี จักรพันธุ์ กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร กรรมการ
๑๗. อาจารย์ ดร.ปริฉัตร องอาจบริรักษ์ กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลบุญ จีระผานุกร กรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร กรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ กรรมการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก กรรมการ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย กรรมการ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ พรหมขัติแก้ว กรรมการ
๒๔. อาจารย์ ดร.ขวัญกมล ลิ้มโสภาธรรม กรรมการ
๒๕. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ คชาอนันต์ กรรมการ
๒6. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย กรรมการ
๒7. อาจารย์ ทพ. อาณัติ เดวี กรรมการ
28. อาจารย์ ดร.พงศ์ศิริ คิดดี กรรมการ
29. อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ขึ้นแสน กรรมการ
30. อาจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ กรรมการ
31. อาจารย์ ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร กรรมการ
32. อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี กรรมการ
33. อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา กรรมการ
34. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการ
35. เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ