คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

๑. รองอธิการบดี    (ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ที่ปรึกษา
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) รองประธานกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ดร.อำไพ พฤติวรพงศ์กุล กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มล.ญาศินี จักรพันธุ์ กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน กรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ กรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดรุณี โอวิทยากุล กรรมการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย กรรมการ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ พรหมขัติแก้ว กรรมการ
๒๓. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ คชาอนันต์ กรรมการ
๒๔. อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก กรรมการ
๒๕. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย กรรมการ
๒6. อาจารย์ ดร.วรางคณา นาคเสน กรรมการ
๒7. อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ กรรมการ
28. อาจารย์ ดร.พงศ์ศิริ คิดดี กรรมการ
29. อาจารย์ ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง กรรมการ
30. อาจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ กรรมการ
31. อาจารย์ ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร กรรมการ
32. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการ
33. เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ