เกี่ยวกับเรา

งานกิจการนักศึกษา

          งานกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วยกัน ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างสถาบัน

          งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่มีการรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2521 โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้การดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษา เมื่อมีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นในหลายคณะ บัณฑิตวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการนักศึกษาขึ้นมา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้แทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากทุกคณะเป็ฯกรรมการและเลือกประธานคณะกรรมการ

          กิจกรรมที่มีการดำเนินการได้แก่ การจัดทำจุลสารสัมพันธ์ เพ่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ และนักศึกษา  มีการจัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น โครงการรับน้องขึ้นดอย งานขันโตกบายศรี สู่ขวัญ งานสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา งานออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท งานแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ และในบางโอกาสได้ร่วมการแข่งขันกีฬากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย

          เมื่อมีการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น และจำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546 ขึ้นมา กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขึ้นมาแทนคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

          การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2547 การเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2547 ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีดำริให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาดำเนินการพร้อมกับระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 6-7 และ 11 มกราคม 2549 เป็นต้นมา

          สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพี่อเป็นตัวแทนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพื่อทำกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา และทำกิจกรรมเพื่อดำรงวัฒนธรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และล้านนา ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และเชื่อมความสัมพันธ์กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการพัฬราคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นคณาจารย์จากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ

          บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรและเสื้อเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและของคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ดำเนินงานด้วยดีมาตลอดวาระ และเพื่อเป็นกำลังใจ แก่คณะกรรมการฯ ชุดใหม่

รายชื่อประธานคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2562

นายชิษณุพงศ์ บุญธรรม นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2561

นายจิรชาติ ใคร้มา นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2560

นายศุภกร วงศ์สุข นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2559

นายชัยณรงค์ สินภู่ รองนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 1 ปี 2558

นายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2557

นางสาวปัญญิศา โปติบุตร นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2556

นายฐิติกร ลิ้มปฐมพิภพ นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2552

นายสุภัทร ชูประดิษฐ์ นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2551

นายฤทธิรงค์ วาฤทธิ์ นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2550

นายณพงศ์ นันทราทิพย์ นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2549

นายพรชัย จิตรนวเสถียร รักษาการนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2548

นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2547

ร.ต.อ.อภิเษก ปิศโน ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2546

นายวทนะ ธระวรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2545

นายจักรวาล วรรณาวงศ์ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2544

นายเมธี ฮ่งภู่ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2543

นายศักดา ศิลประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2542

นางสาวภักดีกุล รัตนา ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2538

นายประดิษฐ์ นาทวิชัย ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2537

นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2536