ติดต่อเรา

สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย 239 ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-2409       โทรสาร :  0-5394-2415
อีเมล์ : samo.grad@cmu.ac.th

Graduate Student Union Chiang Mai University
1st floor 3rd building: 239 Huaykaew Rd.,
Tambon Suthep,Muang District,Chiang Mai 50200
Tel : 0-5394-2409       Fax :  0-5394-2415
e-Mail : samo.grad@cmu.ac.th