คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2564

๑. นายญาธิปวีร์ ปักแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๒. นางสาวศิฌารัชน์ นนทแก้ว รองนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 1
๓. นายณัชนน ไชยทิพย์ รองนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 2
๔. นายณัฐพล จันดาแก้ว รองนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 3
๕.

6.

นายรณกฤต

Mr. Rongqi

รินต๊ะมา

DAI

ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

7. นางสาวนุสรา มาลาศรี ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฝ่ายสวัสดิการ
8. นายอดิเรก พรมเสน ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
9. นางสาวกมลฉัตร ยงศิริ ประธานกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาสัมพันธ์
10. นายนิติกร แก้วปัญญา ประธานกรรมการฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
11. นางสาวพนิตพิมพ์ สว่างบัณฑิตกุล ประธานกรรมการฝ่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
12. นายกิตบดินท์ ทองดวง ประธานกรรมการฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
13. นางสาวศิรประภา ยศทองงาม เหรัญญิก
14. นางสาวนราวดี สาวะมูล เลขานุการ