คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2563

1. นายศรทัย แก้วใจบุญ นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
2. นายภิเษก ศรีนำพล รองนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 1
3. นายอเนก นองมณี รองนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 2
4. นางสาวชัญญานุช ธิน้อมธรรม รองนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 3
5.

 

นายภาคภูมิ

 

รุจิพรรณ

 

ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

6. นายปณิธาน สรรพวุธ ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฝ่ายสวัสดิการ
7. นายอานันท์ บรรณจักร์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
8.

9.

Mr.Jiaqi

นางสาววาธิณี

YANG

ชุมพรหม

ประธานกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาสัมพันธ์
10.

11.

Miss Ping

Miss Bouavanh

YE

LUSA

ประธานกรรมการฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
12. นางสาวญาดา อุดมทรัพย์ ประธานกรรมการฝ่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
13. นายการัณย์ ชาญนรา ประธานกรรมการฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
14. นางสาวสุนิสา ฝันดี เหรัญญิก
15. นางสาวกานต์กมล ไตรโสภณ เลขานุการ